Наукова діяльність

 Науково-дослідна робота кафедри в даний час здійснюється в декількох напрямках:

- розробка математичних моделей та аналітико-числових методів дослідження і оптимізації механічної поведінки тіл з урахуванням впливу полів різної фізичної природи та дефектів. Дослідження рівнянь математичної фізики.  (керівник – зав. кафедри, проф. М.А. Мартиненко);

- дослідження в галузі теорії наближення, функціональних просторів та комплексного аналізу. Математичне моделювання економічних процесів. Методи розв’язування оптимізаційних задач лінійного та нелінійного програмування. Синтез загальних нелінійних критеріїв у задачах оцінки якості харчових продуктів. (керівник – доцент В.М. Сафонов);

- дослідження в галузі теорії стійкості розв’язків диференціальних рівнянь, виявлення закономірностей фізичної природи та їх застосування до задач гідродинаміки і балістики. (керівник – професор І.І. Юрик).

Паралельно з роботою над підручниками та посібниками викладачі кафедри працюють над виданням та поновленням курсів лекцій, методичних рекомендацій до вивчення дисциплін, виконанням розрахунково-графічних та лабораторних робіт з дисциплін кафедри. Широке використання викладачами комп’ютерної техніки значно підвищило рівень і поліпшило якість методичних розробок.

На кафедрі ведеться підготовка кадрів у аспірантурі за спеціальностями: 01.02.04 «Механіка деформованого твердого тіла», 01.01.07 «Обчислювальна математика».

Кожного року викладачі кафедри приймають активну участь у зарубіжних, міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Результативність наукової роботи колективу кафедри підтверджується кількістю опублікованих щорічно статей:

в 2010 р. - 12 статей у фахових виданнях України і 3 у зарубіжних журналах;

в 2011 р. - 15 статей у фахових виданнях і 2 у зарубіжних журналах;

в 2012 р. - 13 статей у фахових виданнях і 4 у зарубіжних журналах;

в 2013 р. - 18 статей у фахових виданнях і 4 у зарубіжних журналах;

в 2014 р. - 18 статей у фахових виданнях і 4 у зарубіжних журналах;

в 2015 р. - 22 статей у фахових виданнях і 7 у зарубіжних журналах;

в 2016 р. - 14 статей у фахових і міжнародних виданнях і 1 у зарубіжних журналах;

в 2017 р. - 16 статей у фахових і міжнародних виданнях, в тому числі, 3 статті у "Scopus", 2 статті англійською мовою;

в 2018 р. - 16 статей у фахових і міжнародних виданнях, в тому числі, 3 статті у "Scopus", 1 стаття англійською мовою;

 в 2019 р. - 20 статей у фахових і міжнародних виданнях, в тому числі, 2 статті у "Scopus", 5 статей у "Web of Science", 1 іноземною мовою;

 


 

 

        


Важливим  свідченням актуальності, наукової вартості і практичної значимості теоретичних досліджень фундаментального та прикладного спрямування членів кафедри є їх публікації у самих рейтингових вітчизняних та світових виданнях: журнал  «Journal of Mathematical Sciences», видавництво Springer, який має найвищий світовий рейтинг у царині інженерної математики (автор Мартиненко М.А.), «Journal of Mathematical Physics», «Journal of Physics A», «Reports on Mathematical Physics» (автор Юрик І.І.), «Operator Journal of Mathematical Sciences» (автор Радзієвська О.І.). Крім того, наукові статті наших викладачів надруковані в таких відомих журналах: «Доповіді Національної академії наук України», «Український математичний журнал», «Український математичний вісник», «Прикладна механіка», «Вісник Київського університету», «Вісник Львівського  університету», «Актуальні проблеми економіки», «Журнал обчислювальної та прикладної математики», «Доклады РАН (Серия математика)», «Сибирский математический журнал», «Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника» та ін.

Оскільки кафедра виконує загальноосвітні функції і не має реальних умов для створення своєї наукової математичної школи, то для штатних співробітників написання монографій є складною проблемою. Мабуть цими обставинами можна пояснити той факт, що за свою 85-річну історію кафедра видала всього три монографії:

1. Зуховицкий С.И., Авдеева Л.И. Линейное и выпуклое программирование. – М.: Наука, 1967. – 460 с.  

2. Адамия Р.Ш., Михайленко Ф.Ф. Ограничение динамических нагрузок в машинах. Тбилиси: Мецниереба,  1989. – 181 с.

3. Мартиненко М.А. Мішані просторові задачі математичної теорії пружності. – К.: Освіта України, 2011. – 373 с.

Необхідно відмітити, що центром підготовки перших двох праць були наукові організації за межами нашого ВНЗ і лише третя монографія повністю написана у стінах НУХТ. Праця Мартиненка М.А. приймала участь у конкурсі монографій НУХТ (2013 р.) і зайняла третє місце, а у конкурсі АН ВОУ (2012 р.) – друге. Крім того, асистент  Кузьмінська Н.Л. брала участь у написанні трьох колективних монографій, які підготовлені за участю викладачів випускової кафедри менеджменту НУХТ. 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл робіт професора Мартиненка М.А., присвячених аналітичним методам дослідження задач математичної фізики прийняли участь у Всеукраїнському конкурсі АН ВОУ (Академії наук вищої школи освіти України) ім. М.В. Остроградського і стали переможцями. Їх автор відзначений відповідною премією і одноіменною медаллю. У 2008 р. Президія АН ВОУ відзначила професора Мартиненка М.А. за визначні здобутки у галузі науки і техніки нагородою Ярослава Мудрого.

Нагородження проф. Мартиненка М.А. медаллю Отроградського М.В. (Постанова Президії АН ВО України), 2008р.

 

Викладачі кафедри регулярно доповідали свої наукові результати на відомих міжнародних конференціях в Україні, а також за кордоном (професори Легеза В.П., Мартиненко М.А., Юрик І.І., доценти Радзієвська О.І., Зінченко Т.В., Ткачук А.М., ас. Кузьмінська Н.Л. та ін.). За останнє десятиліття викладачі кафедри прийняли участь у конференціях, що проводилися у Російській Федерації (Москва, Санкт-Петербург, Ульяновськ, Новоросійськ, Воронеж), Білорусії (Мінськ), Вірменії (Єреван), Казахстані (Алмати), Болгарії (Софія, Созополь, Пловдів), Туреччині (Мерсін), Ізраїлі. З 2013 р. Викладачі кафедри вищої математики працюють в університетському англомовному проекті – читають курси лекцій та практичних занять англійською мовою.

Доц. Радзієвська О.І.: “Higher Mathematic”,  “Probability Theory and Mathematical Statistic”, “Mathematical Programming”.

Доц. Ткачук А.М.: “Higher and Applied Mathematics”, “Probability Theory and Mathematical Statistics”. 

Новизна та практична значимість наукової роботи викладачів кафедри підтверджується численними деклараційними патентами та винаходами. За останні 15 років викладачі кафедри вищої математики отримали більше 20 Патентів і Деклараційних Патентів України (переважна кількість з них за участю професора Мартиненка М.А.), а також Диплом за участь у Всеукраїнському конкурсі «Винахід-2011» у номінації  «Здорове, безпечне, достойне життя», Київ, 2012 р. (Зінченко Т.В.).


Важливою подією для кафедри стали організація та проведення двох Всеукраїнських науково-методичних конференцій «Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі» (2001 р., 2013 р., НУХТ). У 2013 р. видано Програму та Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі». До збірника матеріалів конференції (154 с.) ввійшли 79 доповідей, з них 35 – за участю співробітників кафедри вищої математики, решта – представники інших вузів та наукових організацій України. Конференція була прис-вячена пам’яті першого завідувача кафедри професора Можара В.І. Доповідь про його трагічне життя зробив професор Мартиненко М.А. З доповідями виступили провідні вчені – чл.-кор. НАН України Трохимчук Ю.Ю., професор Горошко О.О. (КНУ ім. Тараса Шевченка), заслужений діяч науки і техніки України  Ніколаєв О.Г. (НАУ ім. Жуковського  М.С. (ХАІ)) та ін.

 

Учасники науково-методичної конференції «Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі», 2001р

 

Відкриття науково-методичної конференції «Сучасні науково-методичні пролеми математики у вищій школі», 2013р


Программа Всеукраїнської науково-методичної конференції «Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі». – К.: НУХТ, 2013.

Відповідальний за випуск: проф. М.А. Мартиненко:

 

 

«Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі». До збірника матеріалів конференції (154 с.) ввійшли 79 доповідей, з них 35 – за участю співробітників кафедри вищої математики, решта – представники інших вузів та наукових організацій України. Конференція була прис-вячена пам’яті першого завідувача кафедри професора Можара В.І. Доповідь про його трагічне життя зробив професор Мартиненко М.А. З доповідями виступили провідні вчені – чл.-кор. НАН України Трохимчук Ю.Ю., професор Горошко О.О. (КНУ ім. Тараса Шевченка), заслужений діяч науки і техніки України Ніколаєв О.Г.     (НАУ ім. Жуковського  М.С. (ХАІ)) та ін.

         Кафедра вищої математики постійно співпрацює з співробітниками інших вузів та організацій, які і прийняли участь у конференції:

     Інститут   математики НАН України,

         Інститут механіки  ім. С.П. Тимошенка НАН України,

         Національний педагогічний університет ім. Драгоманова М.П.,

         Київський  національ-ний університет ім. Тараса Шевченка,

         Національний аерокос-мічний університет  ім. М.Є.  Жуковського «ХАІ»,

     Харківський державний університет харчування та торгівлі ,      

     Харківський національний автомобіль-но-дорожній університет,

         Київський національний університет технології та дизайну,

         Національний університет біоресурсів і природокористування,

         Національний технічний університет України «КПІ»,

         Національний авіаційний університет,

         Національний університет «Києво-Могилянська академія»,

         Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка,

         Полтавський педагогічний університет,

         Львівський національний університет ім. Івана Франка,

     Національний південноукраїнський педагогічний університет ім.             К. Ушинського,

         Державний університет інформаціно-комунікаційних технологій,

         Таращанський агротехнічний коледж,

         Національний технічний університет України «КПІ», Славутицька філія.

По закінченню конференції її учасники були нагороджені почесними грамотами на урочистому засіданні. Успіх конференції був відзначений на березі Дніпра одночасно з традиційним кафедральним святом «Спалення розкладу», яке проводиться колективом щорічно починаючи з 1995 р.

25 – 26  червня 2015р. колектив кафедри провів Міжнародну науково-методичну конференцію «Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі», присвячену 85-річчю кафедри та її першому завідувачу професору Можару В.І.